Garantija un atteikuma tiesības

Izraksts no 1999.gada 18.marta „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma”
 
16.panta:
 
„(1) Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
 
(2) Garantija dodama rakstveidā, un tajā skaidri norādāmi nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš — laikposms, uz kuru attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē. Ja garantija neatbilst šiem noteikumiem, tas neietekmē garantijas derīgumu un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai garantija tiktu izpildīta.
 
(3) Garantija ir saistoša tās devējam atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem un attiecīgajā reklāmā sniegtajai informācijai.”
 
27.panta:
 
„(1) Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.”
 
 
Preces ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt, piemēram, 5 gadi.
 
Preču garantija attiecās uz tiem preču bojājumiem, pie kuru rašanās vainojams ražotājs.
 
Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkuma apliecinošs dokuments, kā arī ražotāja , pārdevēja izsniegts garantijas dokuments (ja attiecīgai precei garantijas dokuments tiek izsniegts). Garantijas talons ir spēkā tikai tad, kad tajā pareizi un skaidri norādīts : modeļa nosaukums, pārdošanas datums, pārdevēja paraksts un zīmogs. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai labot garantijas talonā norādītos datus.
 
Pircējam ir tiesības atgriezt preci 14 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Lai atteiktos no pasūtītās preces, patērētājam ir jāaizpilda preces atgriešanas veidlapa. Naudu par atgriezto preci pārskaitīsim ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pircējā rakstiska atteikuma.
 
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir pasūtītas no ražotāja speciāli.
 
Preces atgriešana iespējama tikai tādā gadījumā, ja prece nav lietota un nav bojāta, kā arī atrodas oriģināliepakojumā. Izmantojot atteikuma tiesības, visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu, sedz klients.
 
Pircēja intereses tiek ievērotas saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma”, Ministru kabineta noteikumu Nr.631  „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”, Ministru kabineta noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu” u.c. likumdošanas prasībām.
 

Izraksts no informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs –

SIA SANTEKO reģistrācijas numurs LV40003396590
juridiskā adrese: Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, LV-1004
fiziskā adrese: Rīga, Rāmuļu 25, LV-1005
tālrunis: 26404048
e-pasta adrese: eveikals@udensakademija.lv

ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu (.pdf, .docx), bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

* ar PVN, plus piegāde